Dopuna Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Preuzeto sa www.pravno-informacioni-sistem.rs
4686
Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),
Vlada donosi
UREDBU
o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Član 1.
U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20 i 156/20), u članu 14. stav 1. reči: „počev od 26. decembra 2020. godine zaključno sa 29. decembrom 2020. godine” zamenjuju se rečima: „počev od 30. decembra 2020. godine zaključno sa 11. januarom 2021. godine”.
Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:
„Izuzetno od stava 1. ove uredbe, 31. decembra 2020. godine i 1. januara 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 05.00 časova do 18.00 časova.”
Član 2.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 53-11238/2020
U Beogradu, 29. decembra 2020. godine
Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r.

Detalje pročitajte u dokumentima u prilogu.

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB
Generated by Feedzy