Dopuna Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Preuzeto sa www.pravno-informacioni-sistem.rs
4686
Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),
Vlada donosi
UREDBU
o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Član 1.
U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20 i 156/20), u članu 14. stav 1. reči: „počev od 26. decembra 2020. godine zaključno sa 29. decembrom 2020. godine” zamenjuju se rečima: „počev od 30. decembra 2020. godine zaključno sa 11. januarom 2021. godine”.
Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:
„Izuzetno od stava 1. ove uredbe, 31. decembra 2020. godine i 1. januara 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 05.00 časova do 18.00 časova.”
Član 2.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 53-11238/2020
U Beogradu, 29. decembra 2020. godine
Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r.

Detalje pročitajte u dokumentima u prilogu.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB