Inspekcija rada

Potrebna dokumentacija:

 • APR resenje.
 • Akt o bezbednosti i zdravlju na radu.
 • Ugovor sa privrednim subjektom koji je angazovan za sprovodjenje bezbednosti i zdravlja na radu ili zaposleni sa polozenim strucnim ispitom.
 • Ugovor o radu.
 • Resenje o izvrsenoj kontroli elektro instalacija (svake dve godine).
 • Akt oproceni rizika za sva radna mesta u skladu sa zakonom.
 • Dokumentacija o osposobljavanju radnika i upoznavanje sa nacinom rada.
 • Dokumentacija o proveri radnih mesta bez rizika( potrebno uraditi na svake 4 godine).
 • Ispitivanje radne okoline od strane licenciranog pravnog lica (preventivno i periodocno).
 • Dokumentacija o osposobljenosti zaposlenih lica u pruzanju prve pomoci.
 • Posedovanje ormarica za prvu pomoc opremljenih po propisu i postavljenih na vidnom mestu.
 • Dokumentacija o obavestenosti zaposlenih o zabrani zlostavljanja na radu i mobingu.
 • Dokumentacija na vidnom mestu o licu zaduzenom za sprovodjenje zakona o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu.
 • Adekvatno postavljene informacije o zabrani pusenja, kao i o prostoru gde je dozvoljeno.

Kontrolna lista-bzr

Kontrolna lista-integrisani inspekcijski nadzor

Kontrolna_lista-ro

Nadležnost inspekcije rada

INSPEKTORAT ZA RAD obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa nad primenom Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o privatnim preduzetnicima, Zakona o privrednim društvima (u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu) Zakona o štrajku, Opšteg kolektivnog ugovora, kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih), opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u organizacijama, pravnim licima i drugim oblicima organizovanja, kao i ustanovama. Više informacija u dokumentu u prilogu.

Nadležnost inspekcije rada

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB