Izmene propisa čija primena počinje sa početkom 2024.

Poštovane/i,
obaveštavamo vas o izmenama propisa čija primena počinje sa početkom 2024. godine:

Poreske olakšice za novozaposlene:

Po članu 21v Zakona o porezu na dohodak građana, produžene su poreske olakšice do kraja 2024. godine, pa poslodavci imaјu pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice (65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica; 70% sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica; 75% sa najmanje 100 novozaposlenih lica). Poresku olakšicu мože ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem (osobe koje su prethodno bile na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje barem 6 odnosno 3 meseca za pripravnike) poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Unija poslodavaca se zalaže da se rok za računanje (31. mart 2014. godine) usled kriznih godina promeni sa datumom iz postkriznog perioda.

Minimalna cena rada:

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period  januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar neto po radnom času (u 2023 godini je  iznosila 230 dinara). Na osnovnu bruto zaradu se dodaju prava koja ima zaposleni po ugovoru o radu (topli obrok, regres i minuli rad). Minimalna zarada se isplaćuje na osnovu posebne odluke poslodavca i ne može se isplaćivati duže od 6 meseci. Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2023. godine vrše se po 230 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2024. godine se vrše po 271 dinar po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Poresko umanjenje:

Poresko umanjenje iznosiće 25.000,00 din, dok je nova najniža osnovica doprinosa 40.143,00 a najviša 573.470,00 dinara.

Paušalno oporezivanjе:

Novoosnovani paušalci u prvoj godini plaćaće dažbine na osnovicu umanjenu za 50%. Benefit važi samo za godinu osnivanja (od dana osnivanja do 31. decembra iste godine). Produženo je vremensko važenje odredbe koja ograničava rast osnovice odnosno poreskog opterećenja u dve uzastopne godine na 10%. Ova odredba trebalo je da postane nevažeća pre nekoliko godina, ali se od tada redovno produžava.

Refundacija bolovanja koje je duže od 30 dana:

Na osnovu Zakonа o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (na snazi od 4.11.2023. godine), obračun naknade zarade u ovom slučaju је prešao na RFZO. Оstala je obaveza dostavljanja zahteva za refundaciju i propratne dokumentacije na osnovu koje će RFZO raditi obračun.

Izabrani lekar će (ponovo) moći da odobri bolovanje samo do 30 dana. Za produženje, biće potrebno odobrenje lekarske komisije. Izuzetak su bolovanja radi održavanja trudnoće, zbog maligne bolesti, hirurške intervencije ili invaliditeta.

Skraćeni su rokovi za obračun i isplatu sredstava, a uvedena je i obaveza poslodavcima da primljen novac prenesu na račun zaposlenog u roku od 7 dana ili da isti vrate Fondu sa pripadajućom kamatom.

Eko-taksa:

Izmenjen je rok do kojeg se podnosi prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (eko-taksa), sa 31. jula na 30. april.

Eko-taksa plaćaće se kvartalno, od momenta dobijanja rešenja za 2024. godinu. Do dobijanja rešenja, obveznici treba da nastave plaćanje mesečno.

Novim odredbama precizirano je da eko-taksu ne plaćaju stambene zajednice, udruženja i preduzetnici tokom mirovanja. Na spisak obveznika dodati su ogranci stranih pravnih lica, a gradilišta sa neprekidnim trajanjem dužim od 12 mesecu smatraju se izdvojenom jedinicom.

Elektronska arhiva (odnosi se na privredna društva koja sama odluče da će stvarati dokumenta u elektronskom formatu):

Od 01.01.2024. godine počinje primena Uredbe o tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i arhiviranje arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku koja se odnosi samo na privredna društva koja stvaraju (što je odluka samog poslodavca) ili primaju dokumenta  u elektronskom obliku (osim dokumenata u SEFu). Od primene Uredbe su izuzeti preduzetnici.

Dokumenta koja su originalno kreirana u papirnom obliku NE MORAJU se digitalizovati. Za elektronski kreiranu dokumentaciju potrebno je obezbediti uslove za njeno pouzdano čuvanje, a softverska rešenja su u nadležnosti Kancelarije za informativne tehnologije, koja će uskoro objaviti sva potrebna uputstva i instrukcije.

Izmene na SEF-u, u domenu evidentiranja PDV-a:

Od poreskog perioda januar 2024. godine, za mesečne, odnosno od prvog kvartala 2024. godine, za tromesečne obveznike PDV-a, skraćuje se rok za podnošenje pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a na SEF-u na 10-ti u mesecu.

Za januar 2024. godine, mesečni obveznici biće dužni da podnesu PDV evidencije na SEF do 10. februara.

Za prvi kvartal, tromesečni PDV obveznici podnosiće PDV evidencije do 10. aprila.

Rok za predaju PDV prijave i plaćanje PDV nije se menjao (ostaje 15 dana nakon isteka poreskog perioda).

U zakonske odredbe uneta je mogućnost brisanja korisnika sa SEF-a, koja do sada nije bila predviđena. Detalji će buti definisani u podzakonskom aktu čije se donošenje očekuje uskoro.

Od septembra 2024. godine, obveznici PDV počeće sa evidentiranjem ulaznog PDV-a na SEF-u. Za sada nisu poznati detalji. Ono što je poznato jeste da će rok biti 10 dana od isteka poreskog perioda, i da će се evidentirati prethodni PDV i kada ima i kada nema pravа odbitka.

Obaveštenje poslodavcima sa više od 50 zaposlenih o obavezama prema Zakonu o rodnoj ravnopravnostihttps://poslodavci.rs/obavestenje-poslodavcima-o-obavezama-prema-zakonu-o-rodnoj-ravnopravnosti/

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB