Izveštaj sa sastanka u privrednoj komori Srbije – 30.10.2020.g u Beogradu na temu razmatranja nacrta predloga Zakona o fiskalizaciji

Vreme održavanja: 30.10.2020
Mesto: Beograd

UGONS NOVI SAD

I Z V E Š T A J
SA SASTANKA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE 
održanog 30.10.2020.g u Beogradu

Tema sastanka:
Komentari i primedbe na nacrt predloga Zakona o fiskalizaciji

Organizator sastanka: g.Žarko Malinović, službenik Privredne Komore Srbije, član radne grupe min.fin.koja učestvuje u pripremi Zakona o fiskalizaciji.

Prisutni: ispred UGONS-a g.Milenko Mijić predsednik udruženja i g.Aleksandar Cimbal član UO udruženja, predstavnici privrednih društava, 
-proizvođača i serviseri fiskalnih kasa „Galeb“, „Geneko“, „HCP“, „Shollex“, „Europos“, „Tehnicom“, „ASFU“
-velikih trgovaca „Merkator-C“, „Merkator-s“, „DM“, „Delhaize“, „Domaći trgovački lanac“,
-specijalista za računovodstvene poslove „Poslovni savetnik d.o.o.“

Ukupno 30 osoba, koliko je i bilo maksimalno planirano da može prisustvovati sastanku!

UVODNI DEO

Sastanak je otvorio g.Žarko Malinović službenik PKS koji u radnoj grupi ministarstva finansija zaduženoj za usvajanje i sprovođenje Zakona o fiskalizaciji učestvuje od 2016.g.Poslednji sastanak na tu temu je bio još 2017.g

U međuvremenu je Vlada Republike Srbije angažovala ekspertsku grupu kojoj je poverila pripremu novog zakona o fiskalizaciji.

Ministarstvo je nasvom sajtu objavilo 23.10.2020.g predlog nacrta Zakona o Fiskalizaciji kao i poziv građanstvu, privrednim subjektima kao i svim zainteresovanim, da svoje eventualne primedbe i komentare dostave u periodu od 24.10.2020. do 02.11.2020.g, dakle u zakonskom roku od 8 dana.

U svom komentaru g.Malinović je naveo da je važeći zakon donet 2004.g, da je u svakom pogledu prevaziđen i da je Srbija, verovatno poslednja u regionu, koja treba da usvoji novi zakon o fiskalizaciji.

Novi zakon donosi novu tehnologiju koja će omogućiti jednostavnije korišćenje opreme – fiskalnih kasa, kao i bolji uvid poreske uprave u proces evidentiranja fiskalnih računa i njihovo izdavanje kupcima u maloprodaji.

Zakon je relativno kratak, sažet je u 22 člana, ali i po rečima predsedavajućeg nedovoljno jasan u mnogim svojim odredbama, što potvrđuje i činjenica da će mnoge odredbe biti u potpunosti razjašnjenje podzakonskim aktima, koje uglavnom može da donosi ministar.

Takođe je predviđeno da je obaveza ministarstva da podzakonska akta donese u roku od 9 meseci od usvajanja zakona u Skupštini.

Nadalje, predviđeno je da primena zakona počne od 01.januara 2022.g !

S obzirom da je javna rasprava o ovom zakonu već započeta, u najboljem slučaju, predlog zakona se može naći ispred skupštinskih poslanika, za recimo 60 dana, na usvajanju, što znači da trgovci, ugostitelji i svi oni koji imaju obavezu da koriste fiskalne kase, kao i proizvođači i serviseri fiskalnih kasa imaju samo tri meseca za prelazak na nova pravila koja su predviđena novim zakonom !!!

RADNI DEO – DISKUSIJA

Nakon uvodne reči predsedavajućeg g.Žarka Malinovića, na smenu su se javljali za reč predstavnici velikih trgovačkih kuća i proizvođača fiskalnih uređaja, davali primedbe, postavljali pitanja i tražili tumačenja za određene pojmove iz samog predloga nacrta zakona.

Kako niko nije bio prisutan iz ministarstva finansija ili iz ekspertske grupe koja je izradila ovaj predlog zakona, predsedavajući je zamolio da se svi prisutni skoncentrišu na primedbe na tekst predloga zakona, kako bi se ministarstvu moglo dostaviti pismenim putem spisak primedbi, sugestija i zahteva na pomenuti tekst.

Osnovna primedba je što nema detaljnijeg objašnjenja u ovom momentu, kada je zakon, bukvalno pred usvajanjem, a da krajnji obveznici, zapravno ništa ne znaju konkretno o prirodi promena koje će se desiti na postojećoj opremi, već je to sve ostavljeno da se reši podzakonskim aktima, koje će oni da donesu u roku od 9 meseci !

Aleksandar Cimbal je u ime ugostitelja Novog Sada istakao da su informaciju o fiskalizaciji i novom zakonu dobili prvo iz medija, a dan posle iz Privredne Komore Srbije i to već u vidu poziva za prisustvo na sastanku na kome treba već da se iznesu primedbe na tekst predloga zakona.

Napomenuo je da većina ugostitelja nije stigla ni da pročita tekst predloga a kamoli da da primedbe.

Izostalo je vreme koje je potrebno da se na organima UGONS-a izdiskutuje ta tema, jer smo imali samo tri četiri dana da prosledimo ugostiteljima tekst predloga zakona, dobijemo povratne informacije od naših članova, zakažemo sednicu upravnog odbora , raspravimo tu temu, usvojimo zaključke i prosledimo ih Privrednoj Komori Srbije !!

Iz svega toga sledi zaključak, da nam je ostavljen prekratak rok da bi smo mogli da damo bilo kakav konstruktivan komentar na predlog zakona o fiskalizaciji.

To je poražavajuća činjenica u svetlu podatka da su ugostitelji na drugom mestu, posle trgovaca, po broju instaliranih fiskalnih uređaja-kasa !!

Naposletku je traženo da se ubuduće daju primereni rokovi za javnu raspravu, kao i da predložena rešenja budu mnogo jasnija, naročito u tehničkom smislu.

Neka od pitanja i tema koja su dominirala sastankom

Kako će izgledati fiskalne kase? Kako će se vršiti razmena podataka u realnom vremenu sa oblasnom poreskom upravom?

Koje fiskalne kase će moće da se koriste i dalje a koje neće?

Ko će snositi teret nabavke nove opreme, ako ona bude potrebna?

Da li će biti promena u obaveznoj knjigovodstvenoj evidenciji ?

Šta QR kod treba da sadrži od podataka u sebi, koji je propisan i mora da stoji na novom fiskalnom isečku ?

Zašto nije predviđena radna memorija u novim fiskalnim uređajima? Jer iako je predviđeno da se fiskalni isečak odmah nakon kreiranja i štampe, prosledi poreskoj upravi, kako ćemo biti sigurni da li je on zaista stigao u poresku upravu?

Neka greška u prenosu podataka, može da nas dovede u situaciju, da nismo uopšte hteli da prosledimo fiskalni isečak..!

Kako će izgledati kontrole inspektora, naročito u ruralnim sredinama, gde je tradicionalno prisutna informatička nepismenost?

Z A K LJ U Č A K

Činjenice koje smo čuli od prisutnih diskutanata, i drago mi je da mogu da naglasim, koji su vrlo dobro informisani, su da će naš novi sistem biti verovatno vrlo sličan sistemu koji sada funkcioniše u Hrvatskoj, a koji je tamo uveden još 2013.g, da najmanje 30 do 40% FISKALNIH KASA I PRATEĆE OPREME kod trgovaca i ugostitelja neće moći da zadovolji zahteve u smislu implementacije nove tehnologije, tako da će morati da se zameni.

U predlogu zakona stoji da će poreska uprava učestvovati u troškovima koje će imati postojeći korisnici zbog uvođenja novog zakona o fiskalizaciji ali je potpuno nejasno u kom delu i na koji način.

Pojedine odredbe dobro zvuče, kao ona koja govori o tome da će druga kontrolna papirna traka biti ukinuta, jer prestaje potreba za tim zbog toga što će fiskalni isečak biti prosleđen poreskoj upravi u momentu izdavanja, putem interneta.Što odmah otvara čitav niz pitanja, šta sa onim mestima gde nema još uvek interneta ili nema dovoljno protoka ili..

Nadalje, prisutni proizvođači fiskalnih kasa su navodili primere iz našeg okruženja, kako novi sistemi za fiskalizaciju funkcionišu u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i kako će funkcionisati od 01.januara 2021.g u Crnoj Gori i Federaciji u BiH, pretpostavljajući određene situacije koje će biti loša rešenja, ako ostanu kako je predloženo u predlogu zakona o fiskalizaciji..

Sastanak je potrajao preko tri sata, a za desetak dana ćemo dobiti prečišćen tekst sa primedbama prema ministarstvu finansija na nacrt predloga zakona o fiskalizaciji !

Ovo je prva informacija sa sastanka u kojoj sam hteo da ukažem da je to zakon koji nije odavno usklađen, da su postojeći propisi i pravila uveliko prevaziđeni u svakom smislu, a naročito tehnološkom i da je donošenje novog zakona o fiskalizaciji naša preka potreba, ali, da tim pre, svi mi moramo pažljivo da proučimo sve odredbe a naročito implikacije koje će one proizvesti na naše normalno poslovanje.

Novi Sad 02.11.2020.g

za upravni odbor UGONS-a
Aleksandar Cimbal

SourceUGONS

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB